Bookmark and Share

Pravidla PRL pro rok 2016!

Vydáno dne 23. 05. 2016 (2348 x přečteno)


POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem je Výkonná rada Přerovské ligy, která stanovuje pravidla ligy a počet jednotlivých soutěží.
Soutěž v požárním útoku kategorie muži a ženy, muži nad 35 let dle platné "Směrnice hasičských soutěží" vydané SH ČMS. Jednotlivé soutěže Přerovské ligy probíhají dle platné “Směrnice hasičských sportovních soutěží“ schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011. Soubor předpisů SH ČMS – 1/17-2011 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014 a dle dalších ustanovení pravidel Přerovské ligy včetně odlišností od SHS. Soutěžní disciplína - požární útok v kategoriích ženy, muži a muži nad 35 let v platném znění.

I. ÚČAST
Přerovské ligy se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR, na základě evidence do Přerovské ligy. Družstva se mohou evidovat na první soutěži. Poplatek za evidenci do Přerovské ligy je 300,-Kč. Jednotlivých soutěží se družstva zúčastňují na základě přihlášky k jednotlivé soutěži. Do těchto soutěží se mohou přihlásit i družstva mimo evidenci do Přerovské ligy. Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného. Výše startovného je stanoveno jednotně na každou soutěž 200,- Kč na jedno soutěžní družstvo. Soutěže probíhají v kategoriích muži, ženy a muži nad 35 let. Účast smíšených družstev je povolena pouze v kategorii muži. Počet členů družstva starších 15 ti let není omezen.

II. ROZSAH SOUTĚŽE
Družstva se přihlašují nejpozději do zahájení soutěže. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na začátku soutěže, kterého se družstvo účastní minimálně čtyřmi řádně ustrojenými členy družstva. Do zahájení soutěže budou mít všichni zaplacené startovné. Družstva žen a mužů nad 35 let se nemusí zúčastnit nástupu při zahájení. Do jednotlivé soutěže může být rozhodnutím pořadatele zařazeno i družstvo, která se včas nepřihlásí a nezúčastní nástupu. Pokud se jedná
o družstvo v evidenci Přerovské ligy, nebudou mu přiděleny body do celkového hodnocení Přerovské ligy a pořadí evidovaných družstev se pro přidělení bodů do Přerovské ligy posouvá.

III. PODMÍNKY PRO POŘADATELE JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ
Poplatek pro zařazení soutěže do Přerovské ligy činí 500,-Kč. Pořadatel je povinen dodržet čas začátku soutěže. Zahájení soutěže – nástup, je stanoveno jednotně v sobotu na 10.00 hod dopoledne a 13.00 hodin odpoledne, v neděli začátek soutěže na 10.00 hod dopoledne. Noční soutěže dle pořadatele. Přesný čas zahájení a startu určí pořadatel na pozvánce k soutěži. Pořadatel umožní registraci družstev k jednotlivé soutěži na web stránkách www.firesport.eu.
Pořadí startujících platí podle této registrace, výjimky může udělit delegát Výkonné rady po dohodě s vedoucími družstev. Jestliže před některou soutěží registrace z jakéhokoli důvodu neproběhne, stanoví se pořadí startujících na poradě vedoucích družstev na dané soutěži. Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena. Pořadatel musí dodržet rozměr terčů (nástřiková deska 500 x 500 mm), průměr otvoru 50mm,barva desky a středícího kruhu ve vzájemném kontrastu (např. tmavá deska, světlý středící kruh). Čára stříkání je nedotknutelná, nádrž bez uší a madel. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny. Během požárního útoku je voda do nádrže doplňována. Soutěžní tým má právo, na možnost, aby v průběhu jeho pokusu nebyla dopouštěná voda do kádě. Tuto žádost oznámí rozhodčímu na základně, který žádost předá pořadateli. V případě oznámení a žádosti o nedopouštění vody do kádě v průběhu útoku, neplatí případný protest, pro nedokončení útoku z důvodu nedostatku vody. Pořadatel zajistí kovové pásmo délky min. 20 metrů pro případné přeměření hadic. Pořadatel vyznačí na soutěžní dráze 18 ti metrové u mužů a 17,5 metrové u žen a mužů nad 35 let úseky od čáry stříkání viditelnými značkami. Jiné značky nejsou přípustné. Přestávky mezi kategoriemi max. 20 min, vyhlášení výsledků do 30 min po posledním útoku. Výsledkové listiny musí pořadatel předat delegátu Výkonné rady Přerovské ligy. Výsledky soutěží zaslat ke zveřejnění v regionálním tisku, internetu atd. Pořadatel zajistí instalaci reklam případných sponzorů Přerovské ligy na nejsledovanějším místě soutěže a zároveň uveřejní jejich jména a loga na pozvánkách. Pořadatel zajistí dostatečný počet rozhodčích, včetně hlavního a jejich vybavení pomůckami (praporky, píšťalka atd.). Pořadatel zajistí vhodnou časomíru odpovídající pravidlům Přerovské ligy. Prostor základny musí mít pevný podklad (beton, asfalt, dlažbu atd.). Pořadatel zajistí vhodný sedací nábytek pro rozhodčí, obsluhu časomíry a delegáta Přerovské ligy. Pozvánky rozesílá pořadatel nejpozději 14 dnů před soutěží. Při účasti nižší než 10 družstev v jednotlivých kategoriích je po dohodě s delegátem Přerovské ligy a vedoucími družstev možné provést dva pokusy. Pořadatel vyplatí na peněžitých cenách minimálně 3.000,- Kč a dále udělí družstvům na 1. - 3. místě obou kategorií min. pamětní věcnou cenu (pohár, plaketu apod.), na které bude uvedeno místo konání, datum, kategorie a umístění.
Pořadatel zajistí zdravotní službu.

IV. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU
Dle platných pravidel požárního sportu a Přerovské ligy v požárním útoku na sklopné terče s viditelnou signalizací ukončení útoku. V případě závady časomíry a následném měření stopkami, nebudou výsledky kategorie započítány do Přerovské ligy. Při soutěži, kdy kategorie muži proběhne na dopravní vedení 3B bude pořadí následující: muži, ženy a muži nad 35 let. Dopravní vedení na 2B bude pořadí podle přihlášky do soutěže (může být smíšené). Se soutěžním družstvem může být u základny navíc pouze jeden, vestou označený vedoucí, který nesmí fyzicky zasahovat do přípravy družstva. Pouze družstvu žen smí pomoci s umístěním stroje na základně. Připravenost základny osvědčí rozhodčí zvednutím praporku a soutěžící již nesmí provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. To se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu. Pokud by hrozilo zničení stroje (pád nářadí na ovládání), smí jeden člen družstva tomuto zabránit. Oprava nářadí není možná! Čas na přípravu základny – max. 5 minut – na pokyn rozhodčího. Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno ke startu na povel startéra „Na místa připravte se…“, je jakékoliv překročení startovní čáry a návrat k základně bráno jako špatný start! Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš např. do vodního zdroje a následně byl našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody savicovým šroubením. Přívodní sací vedení nemusí být sešroubováno. Protest soutěžního družstva se uznává a je přijat jen na oficiálním protokolu, který je schválen radou Přerovské ligy, tento protest musí být dodán hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od incidentu.
Soutěžní družstvo evidované do Přerovské ligy si smí půjčit jednoho soutěžícího a to pouze ve třech soutěžích z celého ročníku Přerovské ligy. Počet půjčení (až dva soutěžící), není omezen pro týmy, které nejsou evidovány do seriálu Přerovské ligy. Soutěžící může v jednotlivé soutěži startovat pouze za jedno „cizí“ družstvo. Půjčený závodník, který nastupuje v jiném družstvu, nastupuje v dresu svého družstva. Při účasti dvou družstev jednoho SDH v kategorii, bude druhé družstvo pro kontrolu označeno při startu prvního.
Na nástup před zahájením soutěže nastoupí všechna družstva v minimálním počtu 4 zástupců v jednotných dresech, k vyhodnocení soutěže minimálně jeden zástupce družstva v dresu, jinak družstvo nezíská body do Přerovské ligy. Body do Přerovské ligy získají všechna soutěžní družstva za platný pokus v dané soutěži. Při rovnosti dosaženého výsledného času, o rozdělení bodů rozhoduje druhý terč. Průběžné výsledky budou po jednotlivých soutěžích vedeny na www.firesport.eu Tyto údaje budou neoficiální. Oficiální výsledky budou na stránkách www.sdhtroubky.cz .
Na těchto stránkách budou také celá pravidla Přerovské ligy a další informace.

BODOVÁNÍ PŘEROVSKÉ LIGY KATEGORIE

Umístění MUŽI/ŽENY/STARŚÍ PÁNI

1. místo 15. bodů/10. bodů/10. bodů

2. místo 14. bodů/9. bodů/9. bodů

3. místo 13. bodů/8. bodů/8. bodů

4. místo 12. bodů/7. bodů/7. bodů

5. místo 11. bodů/6. bodů/6. bodů

6. místo 10. bodů/5. bodů/5. bodů

7. místo 9. bodů/4. body/4. body

8. místo 8. bodů/3. body/3. body

9. místo 7. bodů/2. body/2. body

10. místo 6. bodů/1. bod/1. bod

11. místo 5. bodů

12. místo 4. body

13. místo 3. body

14. místo 2. body

15. místo 1. bod

Od posledního bodovaného místa budou všechna družstva s platným časem ohodnocena jedním bodem.

 

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ PŘEROVSKÉ LIGY
Provede Rada Přerovské ligy hned po ukončení poslední soutěže. Vítězem se stává družstvo s největším počtem bodů. Při rovnosti bodů rozhodne počet lepších umístění v jednotlivých ligových soutěžích – více prvních míst, druhých atd. Ve všech kategoriích bude udělen putovní pohár (na jeden rok) + poháry za umístění + finanční, popř. věcné odměny ze získaných finančních prostředků a sponzorských darů. Odměněna budou družstva mužů od 1. do 10. místa, družstva žen od 1. do 5. místa a muži nad 35 let od 1. do 3. místa.

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY

STROJ
Požární stříkačka schválená k provozu v ČR s funkčními klouby a klapkou, podle velikosti čerpadla až skupiny PS 16. Ovládání plynu mechanické, na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem. Výfukové potrubí musí procházet vývěvou. Výfuk sportovního typu je povolen. PS typu Tohatsu jsou povoleny. Požární stříkačka může být na základně v chodu před odstartováním pokusu. Stroj nemusí být nastartován.

SÁNÍ
Délka savice 2,5 m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm, minimální počet závitů na koncovkách musí být 2,5. Jsou povoleny -O-kroužky. Vnitřní náběh koncovek 3,5 cm. Podložka pod savice se může používat hladká, rovná bez výřezů, o maximální tloušťce 10 mm. Sací vedení nemusí být, vyjma koše, po ukončení útoku sešroubováno.

KOŠ
Může být klasický, plastový nebo navařovaný, s funkční klapkou umožňující vypuštění vody ze sacího vedení. Ovládání klapky na vnějším plášti koše. Velikost jednotlivých ok na mřížce max. 12,5 x 12,5 mm od středu drátu. Za ponoření koše se považuje dotyk šroubení savice s hladinou vody. Koš se může před našroubováním vody dotknout včetně pádu do kádě.

ROZDĚLOVAČ, PROUDNICE
Musí být s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran.
Proudnice - průměr výstřikové trubice 12,5 mm, max. délka 450 mm. Proudnice se může dotýkat země. Závodník nesmí překročit čáru stříkání, čára je nedotknutelná.

HADICE
Minimální plošná šířka hadic je stanovena u sportovní hadice "C-42" min. šířka 65 mm, "B-65" min. šířka 100 mm, minimální délka hadice 19 m. Kontrola šíře hadic na základně před provedením útoku. Kontrola délky hadic ihned po dokončení útoku, změřením libovolné hadice určené hlavním rozhodčím. Hadice vybrané ke kontrole délky se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci družstva. Půl spojky hadic musí být na základně umístěny tak, aby mezi ozuby prošel list papíru.

PŘETLAKOVÝ VENTIL
Pro soutěže zařazené do Přerovské ligy v PÚ se přetlakový ventil nepoužívá. Použití přetlakového ventilu při plnění disciplíny záleží na rozhodnutí soutěžního družstva a nemá vliv na hodnocení družstva v soutěži. Jednotný seřízený ventil na 1,2MPa i s odtokovou hadicí dodá pořadatel. Pořadatel je povinen zajistit na soutěži přetlakový ventil s odtokovou hadicí, nastavený na tlak 1,2 MPa. Použití přetlakového ventilu při plnění disciplíny záleží na rozhodnutí družstva a nemá vliv na hodnocení družstva v soutěži. Pokud družstvo přetlakový ventil při PÚ nepoužije, tak se požárního útoku účastní všichni členové soutěžního družstva na vlastní nebezpečí a přebírají na sebe veškerá možná rizika vzniku úrazu, případného vzniku trvalých následků či smrti. Za případné zranění členů družstva tudíž nenese odpovědnost ani SH ČMS, ani pořadatel dané soutěže.

VI. JINÁ USTANOVENÍ
Ústroj a osobní výstroj soutěžících podle pravidel PS. Délka přípravy na základně podle počtu přihlášených družstev (min. 3 min, max. 5 min). Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a vyzváním rozhodčího k nástupu k přípravě základny. V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny. Za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace. Na nástupy při zahájení a ukončení soutěže se soutěžící dostaví řádně ustrojeni buď v soutěžní výstroji, nebo pracovním stejnokroji. Civilní oděv není povolen.

VII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K ÚČASTI DRUŽSTEV
Hasičský sbor může vyslat do soutěží Přerovské ligy max. 2 družstva v každé kategorii. Každé soutěžní družstvo musí mít na jednotlivé soutěži alespoň 6 vlastních členů. Max. 1 soutěžící je možno zapůjčit z jiných družstev. Při účasti družstva mimo bodování Přerovské ligy možno zapůjčit 2 soutěžící. Zapůjčený soutěžící je zřetelně odlišen od vlastních členů družstva (jiný dres). Vedoucí družstva v neúplném počtu nahlásí tuto skutečnost na poradě vedoucích hlavnímu rozhodčímu a delegátu VR a uvede počet zapůjčených soutěžících. Vedoucí družstva o tom informuje hlavního rozhodčího nejpozději před nástupem k pokusu.
Aby soutěž byla zařazena do Přerovské ligy, musí pořadatel splnit výše uvedené podmínky, dále se musí alespoň jeden zástupce pořádajícího sboru účastnit jarní a podzimní schůze Přerovské ligy a vložit částku 500 Kč na jarní schůzi Přerovské ligy. Částku bude v roce 2016 spravovat SDH Troubky, Bálint Lukáš mob: 720176121. Částka bude použita na chod a závěrečné vyhodnocení Přerovské ligy.

VIII. VÝKONNÁ RADA PŘEROVSKÉ LIGY
Výkonná rada je nejvyšším orgánem na soutěžích zařazených do Přerovské ligy
POVINNOSTI VÝKONNÉ RADY
Výkonná rada má povinnost vyslat na jednotlivé soutěže svého delegáta, který zastává funkci komisaře soutěže a do průběhu soutěže zasahuje v případech určených pravidly Přerovské ligy a pravidly PS. Delegát VR je povinen před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořádání soutěže, které jsou uvedeny v těchto pravidlech. Delegát VR provede kontrolu přítomných družstev evidovaných do Přerovské ligy při nástupech na začátku a k vyhodnocení soutěže. Pokud se nedostaví pořadatelem určený hlavní rozhodčí, má delegát VR právo převzít jeho funkci. V případě zvlášť nedostatečného počtu rozhodčích může delegát VR, po dohodě s pořadatelem a hlavním rozhodčím, vykonávat také funkci pomocného rozhodčího, ne však v prostoru terčů. Delegát VR zajistí vedení výsledkové listiny, po skončení soutěže zkontroluje její správnost a přidělení bodů družstvům v evidenci Přerovské ligy a podpisem potvrdí její platnost. Dále vypracuje zápis o průběhu soutěže a její zhodnocení.

PRÁVA VÝKONNÉ RADY
Výkonná rada má právo vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže, nezajišťující její regulérnost (nedodržení času zahájení, nevhodný terén popř. jiné závady odporující pravidlům), má přítomný delegát VR právo navrhnout zúčastněným družstvům anulovat soutěž před startem prvního útoku a nezapočítat případné výsledky do konečného pořadí Přerovské ligy.
Doporučený postup při udělení pohárů a cen na soutěžích Přerovské ligy:
Při shodném umístění dvou a více družstev na medailových místech se postupuje takto: 1. Poháry se rozdělí losem (při shodě časů na obou terčích)
2. Případná finanční odměna se dělí (nebo navýší rozhodnutím pořádajícího) 3. Věcné ceny (rozdělí se podle uvážení pořadatele)

Pravidla platí na rok 2016

Výkonná rada Přerovské ligy